CaffèNino gegevens:
BTW NL 86 15 60 693 B01
Iban NL57 INGB 0007 86 42 39
Swift/Bic INGBNL2A
KVK 80120067

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Caffènino B.V met KvK-nummer 80120067. Caffènino is gevestigd aan de Touwslager 5, 3861SP in Nijkerk.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die jij met Caffènino hebt gesloten of wilt gaan sluiten voor bijvoorbeeld:
– De aanschaf van producten zoals koffie, koffiemachines en toebehoren.
– De huur van producten zoals koffiemachines en toebehoren.
– De overeenkomst waarbij wij de koffiemachine inclusief koffiebonen leveren.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met jou. Hierbij is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken. Daarom leggen we graag de volgende afspraken vast:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die we doen en elke overeenkomst die we met elkaar sluiten.
 2. Tenzij we schriftelijk iets anders afspreken, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van Caffènino.
 3. Indien wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan leggen we dat schriftelijk vast. Zijn zaken niet schriftelijk vastgelegd, dan gelden alle bepalingen in deze voorwaarden.
 4. Caffènino heeft het recht deze voorwaarden op elk moment aan te vullen of te wijzigen. Worden de voorwaarden aangepast, dan laten we je weten wanneer de nieuwe afspraken ingaan.
 5. De afspraken in de overeenkomst tussen jou en Caffènino zijn bindend. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, is het contract altijd bindend.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en Caffènino kan ze altijd wijzigen.
 2. Al onze aanbiedingen zijn 1 maand geldig vanaf de vermelde datum.
 3. Als we met jou een contract ondertekenen (schriftelijk of digitaal), hebben we een overeenkomst.
 4. Als je van ons een orderbevestiging of een levering krijgt is er ook automatisch sprake van een overeenkomst. Uiteraard doen we dit altijd in goed overleg.
 5. Als er omstandigheden zijn waardoor wij meer risico lopen, vinden we het belangrijk om extra afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de borg of levering.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

 1. De prijzen die wij noemen zijn exclusief btw en eventuele andere wettelijke heffingen. De btw en andere wettelijke heffingen vind je wel terug op de factuur.
 2. Bij verhuur- en onderhoudsovereenkomsten betaal je vooruit voor de afgesproken periode.
 3. Bij overeenkomsten waarbij een koffiemachine inclusief koffie wordt afgenomen, betaal je voor de koffiemachine en de zak(ken) koffie.
 4. Bij het maken van afspraken over koffiehoeveelheden of andere consumptieproducten, gaan we uit van het aantal kopjes koffie per tijdsperiode dat jij opgeeft. Op basis hiervan wordt de koffiemachine en bijbehorende prijzen bepaald. Mocht dit aantal tijdens de overeenkomst significant veranderen, dan heeft Caffènino het recht om de prijzen aan te passen.
 5. Je betaling aan ons zal plaatsvinden d.m.v. een automatische incasso. Als die incasso nog niet is ingegaan of niet meer geldig is, hebben ook wij het recht ons deel van de overeenkomst uit te stellen. Dit geldt ook wanneer je helemaal niet betaalt natuurlijk.
 6. Ons betalingstermijn is binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum via automatische incasso of overboeking. Als we het factuurbedrag niet binnen het betalingstermijn ontvangen, krijg je een 2e betaalherinnering met een nieuwe termijn. Lukt het je ook niet het bedrag binnen de nieuwe termijn te betalen, dan mogen we wettelijke rente gaan rekenen, vanaf de einddatum van de eerste betalingstermijn. Indien na het verstrijken van het nieuwe termijn de betaling niet bij ons binnen is, zijn we genoodzaakt de zaak bij een incassospecialist of rechter neer te leggen. De gemaakte kosten worden dan aan jou doorberekend volgens de Wet Incassokosten, met een minimum van € 250,-.
 7. Om onze dienstverlening verder te verbeteren of door kostenstijgingen kan het nodig zijn dat Caffènino jaarlijks de prijzen iets verhoogt. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. De huurprijzen voor de machines blijven wel hetzelfde, sowieso tijdens je initiële contractperiode.

Artikel 4 – Installatie

 1. Indien een monteur van Caffènino een machine installeert, brengen we daarvoor apart installatiekosten in rekening.
 2. Zorg ervoor dat alle aansluitingen voor water en elektriciteit in orde zijn voordat wij de machines komen plaatsen. Voor de zekerheid kunnen we je vragen een foto op te sturen van de situatie ter plaatse.
 3. Zorg ervoor dat de installateurs snel en ongehinderd de machine kunnen plaatsen. Als ze er niet goed bij kunnen, of eerst allerlei handelingen moeten uitvoeren, krijg je achteraf een rekening voor de extra tijd

Artikel 5 – Gebruik

 1. We spreken af dat je zorgvuldig met de gehuurde machines omgaat en de gebruiksaanwijzing leest voor je ermee aan de slag gaat.
 2. Indien je de machine na installatie wilt verplaatsen of verwijderen, heb je schriftelijke toestemming van ons nodig.
 3. Ga je verhuizen, laat het dan minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan ons weten. Wij zorgen dan voor het verplaatsen en opnieuw installeren van de huurmachine. Afhankelijk van de situatie, kunnen we hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
 4. Is de machine kapot of is er iets anders mis mee? Laat het ons dan binnen 2 werkdagen weten, dan gaan we het oplossen.

Artikel 6 – Verplichting productafname

 1. Onze machines werken het best met onze producten. Huur je een machine van ons, dan mag je uitsluitend onze producten gebruiken.

Artikel 7 – Leveringen

 1. We willen graag dat er altijd genoeg koffie en bijbehorende producten in je kast staat. Daarom vullen wij de voorraden voor je aan. Vind je dat niet prettig? Laat het ons per e-mail weten. Dan leveren we voortaan bij jou op bestelling.
 2. We beschouwen producten als geleverd zodra je ze hebt ontvangen en geaccepteerd. Maar zolang je er nog niet voor hebt betaald, zijn ze technisch gezien nog van ons.
 3. Machines en andere producten die je huurt, kun je niet als onderpand inzetten. Ze zijn immers van ons.
 4. Wij doen ons uiterste best om altijd tijdig te leveren. Zijn we toch een keer te laat, dan vinden we dat heel vervelend en doen we er alles aan om zo snel mogelijk te leveren. Het niet tijdig leveren is in elk geval geen reden voor een schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 8 – Duur en einde overeenkomst

 1. Als je contract is afgelopen, verlengen we het automatisch met een periode van 6 maanden. Wil je opzeggen? Dat kan schriftelijk, tot drie maanden vóór de einddatum van de dan geldende contractperiode.
 2. Wil je na de de einddatum van de contractperiode de machine houden? Dan blijft de borg bij ons. Dit geldt niet voor de koffiemachines van het merk Franke.
 3. Ook wij kunnen de overeenkomst beëindigen. Dat doen we via een schriftelijk bericht en met onmiddellijke ingang als:
  1. je je verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt binnen 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling;
  2. wij reden hebben om te vermoeden dat je je afspraken niet, niet volledig of niet op tijd kan nakomen;
  3. je surseance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient, failliet wordt verklaard, een onderhands akkoord aanbiedt aan schuldeisers of als er op een wezenlijk deel van je vermogen beslag is gelegd.
 4. Ben je voor de einddatum van de overeenkomst een of meer van je verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nagekomen? Dan blijft je eventuele borg bij ons.
 5. Als een huurovereenkomst op jouw of ons verzoek eindigt, zijn de afgesproken huurtermijnen en minimale afnameverplichtingen automatisch opeisbaar.

Artikel 9 – Retour en afwikkeling

 1. Als de overeenkomst eindigt, ben je verantwoordelijk dat alle gehuurde machines naar Caffènino retour komen. Neem daarvoor tijdig, tot drie maanden vóór de einddatum van de geldende contractperiode, contact met ons op. We kunnen dan afspreken dat je de machines opstuurt of dat Caffènino de machines komt ophalen. Andere producten dan gehuurde machines mag je houden: je hebt er immers voor betaald.
 2. Als we een machine niet of niet in de verwachte staat terugkrijgen, dan ontvangen we wel graag de vervangingswaarde van je. Daarbij houden we rekening met de ouderdom van de machine.
 3. Borg en statiegeld kun je niet verrekenen met openstaande facturen of andere zaken die we nog moeten afhandelen. Dat houden we voor de duidelijkheid graag gescheiden.

Artikel 10 – Onderhoud

 1. Onze machines zijn afgestemd op onze producten. Gebruik je producten van anderen in of op onze huurmachines, dan kunnen we de kwaliteit niet garanderen. De kosten voor onderhoud en service zijn dan voor jou.
 2. Je wilt natuurlijk een goedwerkende machine. Daarom geven we je instructies waarmee je de machine zelf kunt schoonhouden en reinigen. Volg ze goed op, zodat je elke dag kunt genieten van je machine.
 3. Onze onderhoudstechnici weten wat ze doen. Ze mogen daarom van ons het onderhoud naar eigen inzicht uitvoeren.

Artikel 11 – Vervanging en garantie

 1. Is je huurmachine stuk? Dan repareren we deze voor je of zorgen we voor vervanging. Dat doen we naar eigen inzicht en het kost je natuurlijk niets, indien het defect buiten jou invloedssfeer optreedt en je producten van ons afneemt.
 2. Heb je een koopmachine van ons? Dan heb je daar tot een jaar na levering garantie op. Tevens kan er voor de koopmachines een service contract worden afgesloten voor 5 jaar.
 3. Geef je iemand anders opdracht om de machine te repareren of ga je zelf aan de slag? Dan vervalt je recht op onderhoud, reparatie en vervanging.
 4. Gebruik je de machine op een manier die niet staat beschreven in de bediening- en onderhoudsvoorschriften? Dan bestaat de kans dat de machine defect raakt. Dat soort schade valt niet binnen de garantie.
 5. Als je onderdelen van de machine kwijtraakt na de installatie, dan zijn de kosten voor de vervangende onderdelen voor jou.
 6. Tot zover de machines. Voor andere producten geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum van levering. Is er iets mis mee? Dan komen we de producten kosteloos vervangen, mits je ze niet of nauwelijks aangebroken hebt natuurlijk.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als we overeenkomst (gedeeltelijke) in het buitenland uitvoeren.
 2. Zijn we het niet met elkaar eens? Dan mag de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland het oplossen. Maar we hopen dat het zover nooit komt. We drinken liever een kopje koffie met je om het uit te praten.
 3. Wij zorgen ervoor dat jij een goed product ontvangt, jij staat in voor een goed gebruik ervan.
 4. Is een product over datum of onbruikbaar geworden door roekeloos handelen van onze kant? En is er directe schade? Dan zijn wij uiteraard aansprakelijk. Je kunt ons dan weer niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en geleden verlies.
 5. Merk je dat we een steek hebben laten vallen? Laat ons dat dan meteen per e-mail weten. Geef daarbij meteen aan wanneer je de vervangende producten uiterlijk nodig hebt, zodat wij op tijd onze fout kunnen herstellen.
 6. Mocht het toch van die schadevergoeding komen, dan kunnen we niet meer uitkeren dan het bedrag dat we krijgen van onze verzekering. Maar geen zorgen: we zijn goed verzekerd tegen schade.
 7. Wij plaatsen onze producten bij jou, waardoor jij verantwoordelijk bent in geval van brand, diefstal, waterschade en dat soort risico’s. Bij schade aan onze producten ontvangen wij graag de dagwaarde als vergoeding.
 8. Onze producten (koffiemachine en toebehoren) dienen bij jou verzekerd te zijn voor minimaal de dagwaarde.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Alle informatie die we uitwisselen rondom onze overeenkomsten blijft tussen ons.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. Vind je onze documenten, afbeeldingen, productsamenstellingen en verpakkingen zo goed dat je ze wilt delen of gebruiken? Doe dat dan alleen op manieren die we hebben afgesproken, of vraag anders onze schriftelijke toestemming.

Artikel 15 – Privacybescherming

 1. We gaan netjes met jouw gegevens om, helemaal volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben ons best gedaan om alles zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Mocht je toch nog vragen hebben over de inhoud van deze voorwaarden of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Caffènino B.V.
Touwslager 5
3861Sp Nijkerk
KvK 80120067

Menu